Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. е индикативен документ за стратегическо планиране, който се явява основен инструмент за осигуряване на необходимата планова основа за устойчиво интегрирано развитие на териоторията на Общината. Същият се фокусира върху местните сравнителни предимства, ресурси и потенциали на Община Враца и същевременно е в съответствие с предвижданията на Областна стратегия за развитие на Област Враца за периода 2014-2020 г., както и с останалите политически и стратегически документи, формиращи Европейската и националната регионални политики. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.