Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Роман за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие съдържа анализ на икономическото и социално развитие на Общината, анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи, стратегическа рамка за развитие за периода 2014-2020г., която е насочена към актуалните проблеми и нужди на Общината и същевременно включва местния потенциал в реализирането на целите и приоритетите за развитие, обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, системата от индикатори за организиране на наблюдението, оценката и актуализацията на плана, описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, както и Програма за реализация на Плана, дейности за осигуряване на информираност и публичност и мерки за организация на изпълнението и контрол.


Документът е валиден до края на : 2020 г.