Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Оряхово 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Оряхово за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на Общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област Враца за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на Общината, от една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна.


Документът е валиден до края на : 2020 г.