Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Борован 2014 – 2020 г.

Общинският план за развитие на Община Борован за периода 2014-2020 г. определя общата рамка и насоките за развитие на Общината (в средносрочен план), съответстващи на целите и приоритетите на по-високите нива и обуславящи постигането на устойчивост в развитието на общинската териториална и социална общност.


Документът е валиден до края на : 2020 г.