Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020 г.

 

С оглед спецификите и съдържанието на Общинския план за развитие и програмата към него, те се явяват инструмент за управление на общината през следващия програмен период от членството на България в ЕС (2014–2020 г.). Целта и задачите на плана са да бъдат приложени на местно ниво европейските, националните и регионалните стратегически приоритети, съобразно конкретните нужди и специфика при рационално използване на общинските характеристики и възможности.


Документът е валиден до края на : 2020 г.