Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Пордим за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Пордим 2014-2020 г., като интегрален елемент от националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в България, определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за развитие на Област Плевен 2014-2020 г. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.