Стратегически документи

План за развитие на Община Плевен за периода 2014-2020 г.

Община Плевен цели да постигне напредък в управлението и планирането с разработването и приемането на Общинския план. Устойчивото и интегрирано развитие се очертават от взетите решения, общата рамка и последователността от действията. По този начин се сочат сравнителните предимства и потенциал за развитие, като са дефинирани визия и приоритети за постигане на стратегически цели, водещи към по-висок жизнен стандарт и растеж във всички сфери на обществена дейност.


Документът е валиден до края на : 2020 г.