Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Никопол за 2014 - 2020 година

Общинският план за развитие на Община Никопол за периода 2014 – 2020 година е основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интереси на гражданите. Планът има характер на отворен документ, който подлежи на развитие, усъвършенстване и актуализиране в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.