Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Левски за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. Планът е стратегически документ, който цели постигането на устойчиво развитие и растеж на база на местните потенциали и сравнителни предимства, като обвързва както усилията на местната администрация, така и тези на местната общност в общия стремеж към постигане на по-добра жизнена среда и качество на живот в Община Левски.
 
Междинната оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски за периода 2014-2020 г. е приета с Решение 393 на Общинския съвет от 31 януари 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 539 на Общинския съвет от 28.07.2014 г.