Стратегически документи

План за развитие на Община Кнежа за периода 2014–2020 година

Общинският план за развитие на Община Кнежа за периода 2014 - 2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на Общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014 -2020 г. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна.

Докладът от междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г. е приет с Решение № 386 от Общинския съвет на 31 март 2017 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Кнежа за периода 2014 –2020 година еприет с Решение № 536 от Общинския съвет на 22 декември 2017 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 492 на Общинския съвет от 28.03.2014 г.