Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Искър за периода 2014 – 2020 г.

Общинския план за развитие на община Искър за периода 2014 – 2020 г. включва аналитична част на социално-икономическото състояние и природно-ресурсния потенциал на община Искър, подкрепен от SWOT анализ, стратегическа част, с ориентирани цели и приоритети към перспективите за по-добро бъдещо състояние, план с конкретни мерки и проекти за изпълнение на тези цели и приоритети, обща рамка на необходимите ресурси, система от критерии за оценка на изпълнението, описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, както и предварителна оценка.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 559 на Общинския съвет от 30.06.2014 г.