Стратегически документи

Общински план за развитие 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е основният инструмент за провеждане на политика за балансирано местно развитие и управление на процесите в Община Гулянци, отчитайки зададената от българското и европейско законодателство и стратегически документи рамка и местните особености и ресурси. Целта на Общинския план за развитие е да формулира приоритетите, мерките и конкретните дейности за постигане на устойчиво развитие и обвързването им със съществуващите устройствени планове и стратегическите документи от по-горен ранг.

Годишен доклад за 2014 г. за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Гулянци 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 762 на Общинския съвет от 26.09.2014 г.