Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Долни Дъбник 2014- 2020 г.

Стратегическите цели, мерки и дейности на Общинския план за развитие са насочени към четири основни приоритетни области, които включват: местна администрация; икономическо развитие; инфраструктура и опазване на околната среда; развитие на човешкият капитал на Общината. Тези четири основни приоритетни области определят основната насока на стратегическата рамка на Общинския план за развитие на Община Долни Дъбник 2014-2020 г. Основните приоритетни области кореспондират пряко помежду си, взаимозависими са и тяхното успешно взаимодействие води до устойчиво развитие.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. за 2014 и 2015 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.