Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Долна Митрополия за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Долна Митрополия като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на Общината.


Документът е валиден до края на : 2020 г.