Стратегически документи

Актуализация на Общинския план за развитие на Община Червен бряг 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Северозападния район за планиране на Република България.

Предварителна оценка на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Червен бряг 2014-2020 г. Отчетен период: 2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.