Стратегически документи

План за развитие на Община Белене за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Белене е отворен документ, който може да се актуализира в съответствие с нормативната база и динамично променящите се условия и потребности на обществото. Планът включва аналитична част на социално-икономическото състояние и природно-ресурсния потенциал на община Белене, със SWOT анализ, стратегическа част, с ориентирани цели и приоритети към перспективите за по-добро бъдещо състояние, план с конкретни мерки и проекти за изпълнение на тези цели и приоритети, обща рамка на необходимите ресурси, система от критерии за оценка на изпълнението, описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, както и предварителна оценка.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.