Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ябланица 2014-2020 г.

Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план за развитие се рамкира от планирането на цялата Ловешка област, изразено от Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г. Тя посочва проблемите, ресурсите и капацитета, споделени от всички общини и очертава общата визия и цели за развитие. Спазено е задължителното изискване към общинския план да се интегрират решенията на областната стратегия на местно ниво.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.