Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Угърчин 2014- 2020

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на Община

Угърчин. Той следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото интегрирано и пространствено развитие на Общината.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 27 на Общинския съвет от 25.09.2013 г.