Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Троян 2014-2020 г.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото развитие.  Настоящият документ съответства със стратегическите цели на ЕС в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на Общинския план за развитие.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 473 на Общинския съвет от 28.11.2013 г.