Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Тетевен за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е разработен на основание чл.13 от Закона за регионалното развитие и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие, както и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие.  

Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Тетевен за периода 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 33 на Общинския съвет от 20.12.2013 г.