Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Луковит за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие. С общинския план за развитие се определят визията, средносрочните цели, приоритети и мерки за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината на базата на установените проблеми и потребности на територията й, природните, икономическите, социалните и културно- историческите й дадености, и възможностите за постигане на интегриран устойчив и балансиран напредък.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 33 на Общинския съвет от 02.04.2014 г.