Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2016-2019 година

Стратегията е средносрочен планов документ, който определя целите, приоритетите и принципите за управление и разпореждане с общинската собственост. Основната цел на управлението на общинската собственост е пряко подчинена на визията, изведена в ОПР 2014-2020 година и е насочена към подобряване на социалната, техническата, културната и екологичната инфраструктура на Община Ловеч.  

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2016 година приета с Протокол №5/28.01.2016

 


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Протокол № 5 на Общинския съвет от 28.01.2016 г.