Стратегически документи

Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2016 година

Програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, имащи голямо значение за развитието на местните общности, като фактор за местното културно, образователно и информационно развитие. Тя цели да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от дейностти, както и да съдейства за повишаване на активността на читалищните настоятелства с цел създаване на благоприятна среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища в Община Ловеч.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Протокол № 5 на Общинския съвет от 28.01.2016 г.