Стратегически документи

Програма за закрила и развитие на културните институти в Община Ловеч за периода 2014-2020 година

Програмата е изготвена върху анализ на актуалното състояние на културата, като отчита необходимостта от промяна с оглед на съвременните предизвикателства. Изработването на този документ визира проблемите в областта на културата и предлага чрез планиране възможности за развитие във времето. Определя приоритетите в тяхното развитие чрез поставяне на конкретни цели и мерки за реализирането им.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 35 на Общинския съвет от 24.10.2013 г.