Стратегически документи

План за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2017 година

Планът е отворен документ, предполагащ: обвързаност с годишните бюджети на общината и държавните стандарти за издръжка на едно лице в социалните услуги; формиране на инвестиционен ресурс в рамките на планираните дейности; при необходимост извършване на промени или допълване в изпълнение на приетите нормативни истратегически документи.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Протокол № 11 на Общинския съвет от 28.04.2016 г.