Стратегически документи

Програма за младежки дейности в Община Ловеч за периода 2014-2020 година и План за изпълнение на Програмата за 2014 година

В Общинската програма за младежки дейности се очертават основните насоки за развитието на младежката политика в Община Ловеч. Програмата е разработена в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010-2020, Националната програма за младежта (2011-2015), както и с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, приета с Решение на Общински съвет - Ловеч, през 2006 година.    

План за изпълнение на Програма за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 година за 2016 година, приет с Протокол 7/25.02.2016 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 37 на Общинския съвет от 19.12.2013 г.