Стратегически документи

Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Ловеч за периода 2015-2020 година

Планът е неразделна част от Стратегия на Област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020) в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Планът надгражда съществуващия Общински план за действие за периода 2012-2014 година и отчита ситуацията на тази общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 5 на Общинския съвет от 28.01.2016 г.