Стратегически документи

Общинска програма за закрила на детето за 2016 година

Програмата е разработена в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето, като във всички сектори - образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт, основната цел е закрила и гарантиране правата на децата. Програмата е подчинена на принципа, че съвместното участие на всички държавни институции, гражданско общество, неправителствени организации и на самите деца в прилагането на политиките за детето е предпоставка за изграждането на цялостен и интегриран подход в спазването на техните права и гарантирането на най-добрия им интерес.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Протокол № 9 на Общинския съвет от 31.03.2016 г.