Стратегически документи

Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и био горива за периода 2016-2019 година

Програмата е важна стъпка в енергийната политика на Община Ловеч. Основната цел на програмата е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Реализацията на този процес се постига чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на общината. Тя е съобразена с развитието на района за планиране, особеностите, потенциала на общината, с действащата стратегия за енергийна ефективност.

 


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Протокол № 7 на Общинския съвет от 25.02.2016 г.