Стратегически документи

Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ловеч за периода 2014-2020 година

Интегрираният план за градско развитие и възстановяване на град Ловеч е разработен с цел да подпомогне осъществяването на визията за развитието на града чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.  В него се определя начинът, по който в рамките на общата визия за развитието на града, ще се преодолеят несъответствията и изоставането на градски територии и подсистеми, включително такива със социални проблеми, или ще се реализират ресурси с потенциал за удовлетворяване на потребности от общоградско значение за постигане на тази визия.

Допълнение и изменение на Интегрирания план за градско развитие и възстановяване на град Ловеч за периода 2014-2020 година с Протокол 35 от 24.10.2013 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 32 на Общинския съвет от 25.07.2013 г.