Стратегически документи

Община Летница. План за развитие на общината за периода 2014 - 2020 година

Общинският план за развитие на Община Летница е стратегически документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие на базата на специфични характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината. Според изискванията на Закона за регионално развитие и Методическите указания, общинският план обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по- висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.