Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Априлци за периода 2014 – 2020 година

Общинският план за развитие се прилага в общия контекст на актуалната законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като има за цел да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на Община Априлци е оперативен документ, обединяващ целите на общността и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Ловеч.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 49 на Общинския съвет от 31.07.2014 г.