Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
11.9.2014 г.

Национална стратегия за интергация на лицата, получили международна закрила в Република България

Категория: Социална политика и заетост
4.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
16.10.2013 г.

Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
15.3.2013 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Категория: Социална политика и заетост
4.2.2013 г.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
22.3.2012 г.

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

Категория: Социална политика и заетост
16.6.2010 г.

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.)

Категория: Социална политика и заетост
1.4.2010 г.

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Категория: Социална политика и заетост