Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
26.11.2020 г.

Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020 – 2030 г.)

(ново) Категория: Околна среда
6.4.2020 г.

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Категория: Околна среда
19.9.2019 г.

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 - 2030 г.)

Категория: Околна среда
26.6.2019 г.

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)

Категория: Околна среда
12.4.2017 г.

Mорска стратегия на Република България и програма от мерки

Категория: Околна среда
5.10.2015 г.

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.)

Категория: Околна среда
28.1.2015 г.

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Категория: Околна среда
16.12.2013 г.

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Категория: Околна среда
4.2.2013 г.

Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.

Категория: Околна среда
12.6.2012 г.

Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.

Категория: Околна среда