25.3.2016 г.

Списък с приоритетни набори от данни за публикуване през 2016 г. в отворен машинно-четим формат (РМС 214/2016)

Отворени данни

На 23.03.2016 г. с Решение №214 на Министерския съвет беше одобрен списък с 304 приоритетни набора от данни, които да бъдат публикувани в отворен машинно-четим формат на портала http://opendata.government.bg.

Наборите от данни ще бъдат публикувани по график, според техническата готовност на различните отговорни администрации. Заедно с вече наличните над 140 набора от данни на портала за отворени данни, до края на 2016 г. ще има публикувани над 450 набора.  

 

Идентифициране на обществено-значими набори от данни

Списъкът е съставен на база на:

1) Предложения и идеи от граждани, неправителствени организации и браншови бизнес-организации, подадени през формата за предложения на адрес: http://goo.gl/forms/Nyn90og1Di и чрез писма до администрацията на Министерския съвет.

2) Предложения от администрациите на всички държавни органи, адресати на Закона за достъп до обществена информация. 

 

Критерии за приоритизиране на публикуването на набори от данни

Определянето на приоритетните набори от данни за публикуване е извършено на базата на следните критерии:

1) Обществена значимост и интерес към набора от данни

2) Техническа готовност / възможност за публикуване в структуриран, отворен, машинно-четим формат

3) Качество и актуалност на данните

 

Следващи стъпки и устойчивост на публикуването на отворени данни

Скоро ще бъде публикувана за обществено обсъждане и нова наредба към Закона за достъп до обществена информация, с която ще се регламентират всички технически и процедурни детайли относно поддържането на информация за повторна употреба в машинно-четими отворени формати, а така също и изискванията към администрациите за периодична актуализация на данните.

 

За обратна връзка

За обратна връзка, предложения и идеи, моля използвайте данните за контакт на този адрес:
http://opendata.government.bg/about