23.7.2019 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Добро управление

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“ по процедура BG05SFOP001-2.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Подготвено е изменение на проекта чрез добавяне на нова дейност 7.

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да представят индикативни оферти за Дейност 7. „Изготвяне на анализ и предложения за подобряване на процесуалното представителство по дела, водени от и срещу администрацията“.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 26 юли 2019 г. по официален път и/или като сканирано копие на Радослав Миланов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел.02/940 29 13, имейл RMilanov@government.bg.