22.5.2018 г.

Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“

Административна реформа

Администрацията на Министерския съвет кандидатства с проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“ по процедура BG05SFOP001-2.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПДУ кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи.

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица да представят индикативни оферти за позициите, посочени в приложението.

Моля да представите индикативните си оферти като използвате формата в приложението към настоящата покана.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 25 май 2018 г. по официален път и/или като сканирано копие до Алеко Джилджов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, ръководител на проекта, тел.02/940 20 07, имейл A.Djildjov@government.bg.

 

 

Приложение: Образец на индикативна ценова оферта по дейност