16.1.2017 г.

Предоставяне на индикативни ценови оферти по процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“

Административна реформа

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е конкретен бенефициент по процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ по оперативна програма „Добро управление“.
 
Съгласно Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи.
В тази връзка, ДАЕУ кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените в приложението към настоящото писмо дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за една или няколко от предвидените дейности по 5 проекта на ДАЕУ, както следва:
1. Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“;
2. Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление;
3. Информационна система за базови регистри на субекти, обекти и събития;
4. Реализиране на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE);
5. Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.
 
Моля да представите индикативните си оферти с детайлна разбивка на индикативните цени по съответните дейности и поддейности, съгласно приложението.
 
Индикативните оферти трябва да се изпращат в срок до 18.01.2017 г. на Стоян Цонев, началник на отдел „Планиране и координация“, дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“, на електронна поща: stsonev@esmis.government.bg.