15.4.2008 г.

Ръководство за обществени консултации в България

Обществени консултации

Настоящият документ представлява практическо ръководство за обществени консултации при изготвянето на нормативни и ненормативни актове от органите на изпълнителната власт в Република България. Наричани по-нататък в Ръководството “актове”, те включват проектите за концепции, програми и стратегии; законопроектите и проектите за нормативни актове и свързаните с тях общи административни актове, подготвяни от органите на изпълнителната власт.