24.1.2017 г.

Информация за проект "Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация"

Добро управление

През януари 2017 г. администрацията на Министерския  съвет стартира изпълнението на проект: „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“.  Проектът се финансира по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на процедура - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000.

 

Проектът е с времетраене от 24 месеца и е на обща стойност от  2 498 868,00 лв.

 

Проектът предвижда детайлен анализ на текущото състояние в областта на управление на човешките ресурси, финансово-счетоводни и ИТ дейности и разработване на модел, при който администрациите постепенно се освобождават от изпълнението на несвойствени дейности от общ и спомагателен характер, за да могат да се концентрират върху ключовите си функции. Цели се създаването на модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги на други администрации.

 

Основна цел на проекта е подобряване на ефективността и ефикасността в работата на администрацията, чрез въвеждане на споделени услуги в централната администрация.

 

Специфичните цели на проекта са :

  • разработен организационен модел за въвеждане на принципа на споделените услуги;
  • пилотно въведен принцип на споделените услуги в работата на централната администрация

 

В рамките на проекта ще бъдат разгледани различни възможни подходи, като се избере най-подходящият организационен модел, с оглед спецификата на сферите и дейностите, за изпълнението на които ще се въвежда принципът на споделени услуги. Ще бъде изготвена Пътна карта за въвеждане на споделени услуги. По отношение на обектите с представителни и социални функции в държавната администрация ще бъде направен анализ и изготвени предложения за подобряване на модела на тяхното управление, с оглед възможностите за споделени услуги. С оглед въвеждане на принципа на споделените услуги, ще се извършат изменения и допълнения на действащата нормативна уредба. Предвидено е също така разработването на методологична рамка, която да позволи максимално ефективното използване на възможностите, които предоставят споделените услуги за оптимизиране на работата на администрацията, както и разработване и внедряване на механизъм за управление на промяната. В рамките на проекта ще бъдат създадени 2 звена за предоставяне на споделени услуги, както и ще бъде извършен текущ мониторинг на действието на модела, с оглед неговото мултиплициране впоследствие в други администрации.