25.7.2017 г.

Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Оценка на въздействието

В тази публикация са представени извършени последващи оценки на въздействието на законопроекти, които да послужат за бенчмарк на експертите в държавната админитрация, при извършването на последващи оценки на въздействието в изпълнение на Закона за нормативните актове.