03.7.2017 г.

Извършване на преглед на предоставяните услуги и регулаторни режими и идентифициране на възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест

Административна реформа

 

Форматът за предоставяне на информация за идентифицирани възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест е публикуван във връзка с писмо на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно Протоколно решение на Министерския съвет, с което се възлага на всички административни органи в срок до 31 юли 2017 г. да извършат детайлен преглед на предоставяните от тях услуги и регулаторни режими и да идентифицират възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест чрез:

а) премахване на услугата;

б) предоставяне на услугата за извършване от браншова или работодателска организация;

в) трансформиране на режими, които предвиждат преценка по целесъобразност, в режими, които предвиждат само проверка за законосъобразност;

г) намаляване на изискваните документи от заявителите;

д) въвеждане на служебно събиране на информация;

е) опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други администрации;

ж) организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво - например в териториалните звена на съответната централна администрация или в общините;

з) разширяване на каналите за достъп и предоставяне на възможност за комбинация на тези канали при заявяване на услугата и получаване на готовите документи;

и) премахване и/или намаляване на таксата/цената на услугата;

к) увеличаване срока на валидност на издадените документи;

л) намаляване на срока за извършване на услугата;

м) намаляване на задълженията за информиране;

н) намаляване на случаите, в които се изисква промяна на вписани обстоятелства.

В срок до 31 юли 2017 г. административните органи следва да информират заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за идентифицираните мерки. Необходимо е информацията да бъде предоставена по електронен път на имейл: sa@government.bg