26.6.2017 г.

Въпросници за предоставяне на информация по т. 1 от РМС № 338 от 23 юни 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Административна реформа

 

Въпросниците са публикувани съгласно писмо на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно изпълнение на т.1 от Решение № 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г.  за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Срокът за попълването на въпросниците е 21 юли 2017 г. 

 

Въпросник № 1 е приложим за всички администрации, които предоставят административни услуги и администрират режими. Предназначението му е да се изясни на какви правни основания администрациите изискват в рамките на процедурите във връзка с услугите и режимите представяне на хартиен носител на 12-те изброени в приложението към т. 1, б. „а“ от цитираното решение удостоверителни документа.

Националното сдружение на общините в Република България ще изпрати въпросника за попълване до извадка от общо 20 общини. В извадката НСОРБ ще включи общини от различни региони на страната и с различна големина. Останалите общини, които не са получили писмо от НСОРБ, не попълват въпросника.

Въпросници № 2 – 5 са приложими само за Агенцията по вписванията във връзка с 3 различни регистъра, поддържани от агенцията.

Въпросник № 6 е приложим само за Агенция „Митници“ във връзка с Регистъра на задълженията към митническата администрация.

Въпросници № 7-9 следва да се попълнят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД“ГРАО“) във връзка с Регистъра на актовете за граждански брак.

Въпросник № 10 се отнася до Националната агенция за приходите във връзка с Регистъра на задължените лица.

Въпросници № 11 и 12 са приложими за Националния осигурителен институт във връзка с Регистъра на пенсионерите.

Въпросник № 13 се попълва от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието във връзка с Регистъра на признатите дипломи за придобитото висше образование в чужбина.