26.6.2017 г.

Tаблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2017 г. и указания към нея

Управление на човешките ресурси в администрацията

Данните се предоставят на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет за целите на Генералната дирекция "Европейска статистика" към Европейската комисия, съгласно член 65 от Правилника за персонала на Европейските общности.