06.6.2017 г.

"Въпросници по проект "Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация"

Административна реформа

С оглед изготвяне на анализ на текущото състояние в България на предоставяните услуги в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и обектите със социални и представителни функции, собственост на държавната администрация, моля да предоставите необходимата информация по отношение на Вашата администрация, като  попълните изготвените въпросници за всяка от сферите на дейност.

Моля да попълните и изпратите трите въпросника по електронен път  най-късно до 20 юни 2017 г.

При отваряне на линка ще бъдете препратени към онлайн формуляр за попълване на въпросниците. Моля да отговорите на всички въпроси, които са относими към Вашата администрация. Попълнената информация във въпросниците се запазва, като при повторно отваряне на линка от същия компютър е възможно да се извършват промени и допълнения по нея. При цялостно попълване на съответния въпросник, той ще бъде изпратен по електронен път, като не се налага изпращането му на хартия.

При попълване на Въпросника относно обектите с представителни и социални функции в държавната администрация на Република България ще бъде необходимо да подадете информация по отношение на управляваните/стопанисваните от Вашата администрация обекти с представителни и социални функции - почивни бази, школи, учебни центрове, учебни комплекси, учебни бази, бази за преквалификации, кантони, лечебно-възстановителни бази, хотели и други с подобен тип дейност. От обхвата на въпросника са изключени обектите, управлявани от НОИ и НЗОК, жилищните обекти, както и имотите извън страната, управлявани от министъра на външните работи. Ако Вашата администрация не управлява/стопанисва обекти с представителни и социални функции, моля не попълвайте този въпросник. С оглед попълването на въпросника ще бъде необходимо да предоставите информация относно броя на управляваните обекти, функционирането и капацитета на всеки отделен обект, заетите служители, достъпа до обекта, цените на предоставяните услуги, реализираните нощувки и финансовите резултати на обекта.

Линк към Въпросника относно обектите с представителни и социални функции в държавната администрация на Република България - https://www.surveymonkey.com/r/VFHQQYW

При попълване на Въпросника за управлението на човешките ресурси в държавната администрация на Република България ще бъде необходимо да подадете информация относно заетите служители в администрацията, размера на разходите за заплати, други възнаграждения и социални осигуровки, както и на разходите за издръжка на определени категории служители, използваната автоматизирана система за управление на човешките ресурси, степента на познаване и използване на функционалностите на ЕИСУЧРДА.

Линк към Въпросник за управлението на човешките ресурси в държавната администрация на Република България - https://www.surveymonkey.com/r/WC22J95

При попълване на Въпросника в сферата на финансово-счетоводната дейност в държавната администрация на Република България ще бъде необходимо да подадете информация относно служителите, изпълняващи финансово-счетоводни дейности – брой, образователна степен и разходи за заплати; счетоводната политика и бюджетния процес, използваните софтуерни продукти и наличието на делегирани ИТ дейности във финансово-счетоводната сфера на външни физически или юридически лица.
Линк към Въпросник в сферата на финансово-счетоводната дейност в държавната администрация на Република България - https://www.surveymonkey.com/r/MQRMKB7