05.5.2017 г.

Годишен доклад за младежта за 2015 г.

Стратегическо планиране

Годишният доклад за младежта се изготвя на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта, приет от Народното събрание на 5 април 2012 г. (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.).

Документът представя информация за състоянието на младежта в страната и предприетите мерки от страна на отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта.

Годишният доклад за младежта за 2015 г. е приет с Решение № 89 на Министерския съвет от 26 януари 2017 г.