27.1.2017 г.

Предоставяне на индикативни оферти за дейност „Анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване“ по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“

Електронно управление

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е конкретен бенефициент по процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ по Оперативна програма „Добро управление“. 
Съгласно Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти за предвидените в проекта разходи. 
В тази връзка, ДАЕУ кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените в приложението към настоящото писмо дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за дейност „Анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване“ по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ на ДАЕУ.