12.12.2016 г.

Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Изграждане на капацитет за практическо извършване на оценка на въздействието в държавната администрация”

Оценка на въздействието

Администрацията на Министерския съвет е подготвила проект “Изграждане на капацитет за практическо извършване на оценка на въздействието в държавната администрация” за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.001 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000” по Оперативна програма „Добро управление“. Информация за процедурата може да бъде намерена на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bf63cc6e-74c2-4133-a48b-ca5761a78702

Съгласно Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти на предвидените в проекта разходи.

В тази връзка, администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности (детайлно описани в Приложение № 1) да представят в съответствие с професионалните си възможности и компетентност индикативни ценови оферти за всички или за част от дейностите и отделните им елементи, описани по-долу и следвайки табличния формат, представен в настоящото писмо.

 

За улеснение на отзовалите се физически и юридически лица, може да бъде използван образецът на писмо-отговор. приложен по-долу.