10.5.2019 г.

Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Оценка на въздействието

Образците на формуляри за извършване на оценка на въздействието са определени в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.

Наредбата определя три вида формуляри:

1. Формуляр за частична оценка на въздействието

2. Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието

3. Консултационен документ

4. Законодателна програма на Министерския съвет

5. Оперативна програма на Министерския съвет

6. Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации

7. Списък на физическите и юридическите лица, съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове