08.11.2016 г.

НЕАКТИВНА - Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“

Административна реформа

Администрацията на Министерския съвет кандидатства с проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“ по процедура BG05SFOP001-2.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПДУ кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи.

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да представят индикативни оферти:

Ø  Дейност 1. „Актуализиране на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане“

Ø  Дейност 2. „Провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“

 

Моля да представите индикативните си оферти с детайлна разбивка на индикативните цени по съответните дейности и поддейности, съгласно приложението.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 18 ноември 2016 г. по официален път и/или като сканирано копие на Ралица Величкова, сътрудник по управление на европейски програми и проекти от отдел „Управление на проекти“, тел.02/940 2918 и на Алеко Джилджов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел.02/940 20 07, имейл A.Djildjov@government.bg.